Vyhľadať
Close this search box.

Udržateľný rozvoj

Koncept udržateľného rozvoja

Náš koncept udržateľnosti zahŕňa úzku spoluprácu so zamestnancami, dodávateľmi a ostatnými obchodnými partnermi, ktorých povzbudzujeme a motivujeme k dodržiavaniu podobných princípov udržateľného rozvoja. Nemenej dôležitou prioritou je pre nás bezpečnosť a ochrana zdravia.

Naše hodnoty

Udržateľný dodávateľský reťazec

Eco Vadis

Zodpovedná starostlivosť

Podpora okolia a regiónu

Víziou spoločnosti FORTISCHEM a. s. je stať sa jednou z popredných energeticko-chemických spoločností v oblastiach efektivity, udržateľného rozvoja a ekologickej rovnováhy. Preto bolo potrebné definovať koncepciu troch pilierov udržateľnosti.

Environmentálny pilier

Spoločnosť každoročne modernizuje svoje technológie, znižuje spotrebu elektrickej energie, zapája využívanie obnoviteľných zdrojov a obehové hospodárstvo.

Nové výrobné jednotky spĺňajú prísne štandardy bezpečnosti a ochrany životného prostredia a sú projektované ako BAT (Best Available Technology).  Zavádzané sú aj opatrenia na efektívnejšie využívanie vstupných surovín a výrobkov.

Spoločnosť investuje do viacerých projektov, ktoré znižujú emisie znečisťujúcich látok, znižujú spotrebu elektrickej energie a umožňujú efektívnejšie využívať zdroje.

Sociálny pilier

Cieľom spoločnosti je, aby aj napriek blízkosti areálu k obytnej zóne bola prijímaná kladne – ako dobrý, prínosný, dôveryhodný a bezpečný sused.

Spoločnosť patrí k významným zamestnávateľom v regióne. Okrem bezpečnosti a ochrany zdravia dbá na pravidelné a cielené vzdelávanie zamestnancov a dlhodobo sa venuje ich osobnému a profesnému rastu a zvyšovaniu kvalifikácie.

Spoločnosť aktívne prispieva k fungovaniu mesta Nováky, najmä čistením komunálnych odpadových vôd a dodávaním tepla. Zároveň podporuje verejne prospešné projekty v rámci programu Minigranty, ktoré sú zamerané na životné prostredie, kultúru a šport.

Ekonomický pilier

Spoločnosť sa naďalej zameriava na udržanie svojej pozície ako významného zamestnávateľa a investora v regióne aj ako silného hráča na trhoch, na ktorých pôsobí. K udržaniu tejto pozície vedie plnenie dlhodobých cieľov rastu obratu a udržanie ziskovosti. Silnými stránkami sú predovšetkým vysoká kvalita produktov a vysoký štandard služieb pre zákazníka.

K smerovaniu spoločnosti FORTISCHEM, a. s. k udržateľnému rozvoju prispievajú aj zavedené systémy kvality, environmentu, bezpečnosti a energetiky, zapojenie sa do celosvetovej iniciatívy Zodpovedná starostlivosť – RESPONSIBLE CARE, ako aj do celosvetovej platformy EcoVadis, ktorá zahŕňa hodnotenie udržateľného podnikania spoločnosti.