História

FORTISCHEM

História chemickej výroby v Novákoch sa začala v roku 1936, keď  Spolok pre chemickú a hutnú výrobu v Ústí nad Labem, Česko, rozhodol vybudovať svoju pobočku na Slovensku.

V februári 1940 bola spustená prvá prevádzka – elektrolýza na výrobu hydroxidu sodného, chloru a jeho derivátov. Po skončení druhej svetovej vojny sa závod ďalej rozvíjal a modernizoval. V rokoch 1948 – 1952 postupne vznikli výroby dichlóretanu a PVC, glykolov a chlorparafínov. Dôležitou súčasťou výrobného programu Fortischemu je výroba karbida vápníku. Prvá pec bola uvedená do prevádzky v roku 1954.

Výroba bola postupne rozširovaná a modernizovaná až na súčasnú kapacitu 80 000 ton vápenca ročne. Nepretržitý rast spotreby plastových hmôt viedol k zvýšeniu výroby PVC. Z tohto dôvodu bola v roku 1972 spustená jednotka pyrolýzy benzínu, ktorá zabezpečovala suroviny pre celý rad organických výrobkov. S ohľadom na zmeny na trhu, vysoké požiadavky na ekológiu a zníženie energetických nárokov prevádzok bola táto výrobná jednotka postupne odstavovaná a v súčasnosti sa PVC v Fortischemu vyrába z dovezených surovín a chloru dodávaného z moderní membránové elektrolyzy. Ta bola uvedena do prevádzky v apríli 2018 a spĺňa najprísnejšie požiadavky na modernú výrobu chloru a hydroxidu sodného. Na neho nadväzuje výroba kyseliny chlorovodíkovej a chlornanu sodného. Jeho výroba je zaradená medzi strategické prevádzky Slovenskej republiky.