Vyhľadať
Close this search box.

Prevencia ZPH

Spoločnosť FORTISCHEM a. s. si uvedomuje, že svojimi aktivitami vplýva na  okolie areálu. Robíme však všetko preto, aby sme tieto negatívne vplyvy znižovali.  Dbáme na  bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia a havarijnú prevenciu. Pre zaistenie bezpečnosti zamestnancov a verejnosti v okolí spoločnosti sme prijali „Program prevencie závažných priemyselných havárií FORTISCHEM a. s.“.
Pre zabezpečenie plnenia týchto zámerov vrcholové vedenie FORTISCHEM a. s. prijalo:

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania 2 minútovým stálym tónom sirén sa uskutočňuje v zmysle spresnenia Ministerstva vnútra SR. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tento termín informujú rozhlas, televíziu a tlač!

Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb na ohrozenom území po vzniku mimoriadnej udalosti alebo pred bezprostrednou možnosťou jej vzniku sa vykonáva prikázanými signálmi.

Po zaznení výstražného signálu budú nasledovať informácie o konkrétnom druhu mimoriadnej udalosti a odporúčanom správaní obyvateľstva. Vtedy je potrebné počúvať tiež hlásenia obecného rozhlasu, či iných dostupných komunikačných prostriedkov. Pre sebaochranu je potrebné dodržať nasledovné všeobecne platné zásady:

 • zachovať pokoj, konať s rozvahou, nepodliehať panike
 • riadiť sa pokynmi pracovníkov záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy
 • varovať ostatné ohrozené osoby
 • okamžite opustiť ohrozený priestor, ak je to možné
 • pred odchodom z objektu ukončiť činnosť s otvoreným ohňom, vypnúť elektrické a plynové spotrebiče
 • chrániť sa podľa jednotlivých typov havárie a podľa svojich možností a schopností chrániť i ďalšie osoby

Čo robiť v prípade havárie

Požiar

 • urýchlene opustiť ohnisko požiaru a nezdržovať sa v ohrozenom priestore
 • vyhľadať úkryt v budovách, uzatvoriť okná a dvere, vypnúť ventiláciu
 • čakať na ďalšie pokyny kompetentných orgánov

Výbuch

 • nezdržovať sa v bezprostrednej blízkosti miesta vzniku havárie a vzdialiť sa do bezpečnej vzdialenosti
 • vyhľadať úkryt v budovách, uzatvoriť okná a dvere, vypnúť ventiláciu
 • čakať na ďalšie pokyny kompetentných orgánov

Únik nebezpečnej látky

I.)  PRI POBYTE V BUDOVE

 • zostaňte v budove a zotrvajte v miestnosti odvrátenej od smeru vetra a s čo najmenším počtom okien, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný)
 • vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere, ventilačné otvory, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti utesnite tkaninami namočenými vo vode so saponátom)
 • pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela
 • sledujte hlásenie miestnych informačných prostriedkov, nepodceňujte riziko
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky
 • zachovávajte rozvahu a pokoj
 • budovu opustite len na pokyn kompetentných orgánov

II.)  PRI POBYTE MIMO BUDOVU

 • zachovajte rozvahu, zorientujete sa podľa situácie a okamžite opustite priestor ohrozený nebezpečnou chemickou látkou,
 • opustenie priestoru je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja a vašej polohy – z ohrozeného priestoru sa uniká vždy kolmo na smer vetra,
 • ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.

Je veľmi dôležité vyhľadať čo najrýchlejšie úkryt. Platí to pre každého – v zamestnaní v domácnosti, v škole. Deti zostávajú v škole, kde budú dostatočne informované. Ak vás varovanie zastihne v automobile, opustite ho (automobil odstavte podľa možnosti tak, aby neprekážal na komunikácii) a vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt.

Vyhľadať úkryt znamená zostať doma, ak sa nachádzate v tesnej blízkosti domova, vrátiť sa domov, či vstúpiť do najbližšej budovy (obytného domu, obchodu, úradu).

Improvizovaná ochrana dýchacích ciest
Najvhodnejším spôsobom ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom flanelovej tkaniny alebo froté uteráka mierne navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej.

Evakuácia
Deje sa na pokyn záchranných zložiek.  V takom prípade uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny, pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci, lieky) a presvedčte sa, či aj susedia vedia, že majú odísť.