Prevencia ZPH

Spoločnosť FORTISCHEM a. s. si uvedomuje, že svojimi aktivitami vplýva na  okolie areálu. Robíme však všetko preto, aby, aby sme tieto negatívne vplyvy znižovali.  Dbáme na  bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia a havarijnú prevenciu. Pre zaistenie bezpečnosti zamestnancov a verejnosti v okolí spoločnosti sme prijali „Program prevencie závažných priemyselných havárií FORTISCHEM a. s.“.
Pre zabezpečenie plnenia týchto zámerov vrcholové vedenie FORTISCHEM a. s. prijalo:

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania 2 minútovým stálym tónom sirén sa uskutočňuje v zmysle spresnenia Ministerstva vnútra SR. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tento termín informujú rozhlas, televízia a tlač!

Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb na ohrozenom území po vzniku mimoriadnej udalosti alebo pred bezprostrednou možnosťou jej vzniku sa vykonáva prikázanými signálmi.

Po zaznení výstražného signálu budú nasledovať informácie o konkrétnom druhu mimoriadnej udalosti a odporúčanom správaní obyvateľstva. Vtedy je potrebné počúvať tiež hlásenia obecného rozhlasu, či iných dostupných komunikačných prostriedkov. Pre sebaochranu je potrebné dodržať nasledovné všeobecne platné zásady:

 • zachovať pokoj, konať s rozvahou, nepodliehať panike
 • riadiť sa pokynmi pracovníkov záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy
 • varovať ostatné ohrozené osoby
 • okamžite opustiť ohrozený priestor, ak je to možné
 • pred odchodom z objektu ukončiť činnosť s otvoreným ohňom, vypnúť elektrické a plynové spotrebiče
 • chrániť sa podľa jednotlivých typov havárie a podľa svojich možností a schopností chrániť i ďalšie osoby

Čo robiť v prípade havárie

Požiar

 • urýchlene opustiť ohnisko požiaru a nezdržovať sa v ohrozenom priestore
 • vyhľadať úkryt v budovách, uzatvoriť okná a dvere, vypnúť ventiláciu
 • čakať na ďalšie pokyny kompetentných orgánov

Výbuch

 • nezdržovať sa v bezprostrednej blízkosti miesta vzniku havárie a vzdialiť sa do bezpečnej vzdialenosti
 • vyhľadať úkryt v budovách, uzatvoriť okná a dvere, vypnúť ventiláciu
 • čakať na ďalšie pokyny kompetentných orgánov

Únik nebezpečnej látky

I.) PRI POBYTE V BUDOVE

 • zostaňte v budove a zotrvajte v miestnosti odvrátenej od smeru vetra a s čo najmenším počtom okien, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný)
 • vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere, ventilačné otvory, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti utesnite tkaninami namočenými vo vode so saponátom)
 • pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela
 • sledujte hlásenie miestnych informačných prostriedkov, nepodceňujte riziko
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky
 • zachovávajte rozvahu a pokoj
 • budovu opustite len na pokyn kompetentných orgánov

 

II.) PRI POBYTE MIMO BUDOVU

 • zachovajte rozvahu, zorientujete sa podľa situácie a okamžite opustite priestor ohrozený nebezpečnou chemickou látkou,
 • opustenie priestoru je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja a vašej polohy – z ohrozeného priestoru sa uniká vždy kolmo na smer vetra,
 • ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.

Je veľmi dôležité vyhľadať čo najrýchlejšie úkryt. Platí to pre každého – v zamestnaní v domácnosti, v škole. Deti zostávajú v škole, kde budú dostatočne informované. Ak vás varovanie zastihne v automobile, opustite ho (automobil odstavte podľa možnosti tak, aby neprekážal na komunikácii) a vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt.

Vyhľadať úkryt znamená zostať doma, ak sa nachádzate v tesnej blízkosti domova, vrátiť sa domov, či vstúpiť do najbližšej budovy (obytného domu, obchodu, úradu).

Improvizovaná ochrana dýchacích ciest
Najvhodnejším spôsobom ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom flanelovej tkaniny alebo froté uteráka mierne navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej.

Evakuácia
Deje sa na pokyn záchranných zložiek.  V takom prípade uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny, pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci, lieky) a presvedčte sa, či aj susedia vedia, že majú odísť.