Vyhľadať
Close this search box.

Právne informácie

A)   ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
1.

WEBSTRÁNKA: 

www.fortischem.sk  (ďalej len „webstránka“)

2.

PREVÁDZKOVATEĽ:

FORTISCHEM a. s. so sídlom M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, Slovenská republika, IČO: 46 693 874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10623/R.

3. 

KONTAKTNÝ ÚDAJ NA PREVÁDZKOVATEĽA:

sekretariat@fortischem.sk

4. 

ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH  ÚDAJOV:

titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa bydliska, kontaktné telefónne čísla, ip-adresa, mac adresa zariadenia, údaje týkajúce sa práce, pracovná pozícia a iné údaje o podnikaní či spoločnosti, demografické údaje – veku, pohlaví, záujmoch a preferenciách. 

5. 

ÚČEL SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

a) ponuka obchodu, produktov a služieb,

b) informovanie na kontaktné údaje poskytnuté užívateľom.

c) výberové konania na voľné pracovné miesta,

d) ochrana osôb a majetku a zaistenia bezpečnosti systémov a siete,

e) plnenie uzatvorenej zmluvy,

f) plnenie zákonných povinností, napr. v oblasti miezd, účtovníctva (platby za dodané výrobky či služby) alebo i ochrany osobných údajov,

g) personalizácia obsahu a uľahčenie používania webstránky,

h) dodržiavanie podmienok používania webstránky,

i) vymožiteľnosť všeobecných obchodných podmienok.

6. 

PRÁVNY ZÁKLAD:

a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,

b) osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

c) osobitný predpis,

d) súhlas dotknutej osoby.

7. 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Poskytnuté osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

8. 

AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE:

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nebude realizované.

9. 

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE K SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“ a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

 

Podrobnejšie informácie o spracovávaní osobných informácií nájdete: 

 

Spracovanie a ochrana osobných údajov [ dokument č. 1 ]

B)   PODMIENKY POUŽITIA WEBSTRÁNKY
 Podmienky použitia webstránky [ dokument č. 2 ]
C)   ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES
 

Zásady používania cookies na webstránke Prevádzkovateľa informujú užívateľov o využívaní týchto súborov a im podobných v súlade s § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

 

Zásady používania súborov cookies na webstránke [ dokument č. 3 ]

D)   VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A OSTATNÉ DOKUMENTY
 Všeobecné obchodné podmienky Kúpnej zmluvy na nákup [ dokument č. 4 ]
 Všeobecné obchodné podmienky Kúpnej zmluvy na predaj [ dokument č. 5 ]
 Všeobecné obchodné podmienky Zasielateľskej zmluvy [ dokument č. 6 ]
 Všeobecné obchodné podmienky Zmluvy o dielo [ dokument č. 7 ]
 Všeobecné obchodné podmienky Zmluvy o poskytovaní služieb [ dokument č. 8 ]
 Sankčný poriadok [ dokument č. 9 ]
 Podmienky BOZP platné pre vodičov [ dokument č. 10 ]
 Všeobecné pravidlá BOZP a ochrany pred požiarmi [ dokument č. 11 ]
E)   VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLCHEMIE SK
 Všeobecné obchodné podmienky Kúpnej zmluvy na nákup [ dokument č. 12 ]
 Všeobecné obchodné podmienky Kúpnej zmluvy na predaj [ dokument č. 13 ]
 Všeobecné obchodné podmienky Zasielateľskej zmluvy [ dokument č. 14 ]