Vyhľadať
Close this search box.

Pravidlá akcie

Kto sa môže zúčastniť

Účastníkom Projektu môže byť plne svojprávna fyzická osoba alebo právnická osoba.

Preplatenie minigrantu

Suma bude preplatená po akcii, a to po doložení, že akcia prebehla (oznámenie a fotodokumentácia). Nevyžadujeme spätné vyúčtovanie ani doloženie vyčerpania výšky minigrantu.

Aké akcie je možné prihlásiť

Žiadateľ môže prihlásiť akcie podporujúce komunity v oblastiach:

  • Životné prostredie (- akcia prispievajúca k ochrane životného prostredia, edukatívna činnosť na túto tému atď.
  • Kultúra (akcie rozvíjajúce duševné zdravie a vzdelanie obyvateľov, vzdelávacie akcie, náučné akcie, vybudovanie náučných chodníkov, detské krúžky, seniorské prednášky, kultúrne akcie a predstavenia, pomôcky pre záujmové krúžky detí či seniorov atď.
  • Šport (akcie podporujúce zdravý fyzický rozvoj dospelých či detí, amatérsky šport, detské športové kluby, turistické akcie, športové aktivity seniorov atď.

Jeden Prihlasovateľ môže v každom kole Súťaže podať žiadosť o finančný príspevok iba na jeden Projekt.

Akcie musia byť vždy určené a prístupné pre verejnosť, nie pre jednotlivcov.

Ako sa zúčastniť

Prečítajte si Pravidlá nášho Projektu. Prejdite na formulár „Prihláška“, žiadosť vložte do nášho systému. Pokiaľ žiadosť splní všetky náležitosti, bude zverejnená do 7 dní od vloženia. V opačnom prípade s Vami budeme komunikovať a vyhradzujeme si právo nevyhovujúce akcie do Projektu nezaradiť.

Vkladanie akcií je ukončené vždy 12 dní pred stretnutím komisie. Najdlhšie 15 pracovných dní po hlasovaní komisie oznámime výsledok zverejnením na našom webe.

Doplňujúce body

FORTISCHEM a.s. je kedykoľvek oprávnená zmeniť Pravidlá Projektu.

V prípade sporov či nejasností má konečné slovo v ich riešení personálny riaditeľ FORTISCHEM a.s..

Kompletné pravidlá (tu)