Vyhľadať
Close this search box.

Tepelná energetika

Spoločnosť FORTISCHEM a. s. v oblasti tepelnej energetiky v zmysle zákona 657/2004 o tepelnej energetike, zákona o regulácií 250/2012 a v znení neskorších predpisov podniká v rozsahu výroba tepla a rozvod tepla.

Ako prevádzkovateľ tepelných rozvodov a zariadení je povinný zabezpečiť nediskriminačný, transparentný, bezpečný prístup, pripojenie a prevádzkovanie sústavy tepelných zariadení.

Technické podmienky

Kvalitatívne parametre dodávky tepla v rozvodoch sú:

  • para 0,6 MPa: teplota v rozmedzí 150 °C až 242 °C; pretlak v rozmedzí 0,40 MPa až 0,55 MPa
  • para 2,1 MPa: teplota v rozmedzí 210 °C až 336 °C; pretlak v rozmedzí 1,80 MPa až 2,15 MPa
  • teplá voda UK: teplota v rozmedzí 44 °C až 77 °C; pretlak v rozmedzí 0,32 MPa až 0,40 MPa
  • teplá voda TÚV: teplota v rozmedzí 55 °C až 65 °C; pretlak v rozmedzí 0,32 MPa až 0,40 MPa

Pri požiadavke nového odberateľa na pripojenie na sústavu tepelných zariadení je potrebné z jeho strany predložiť žiadosť o pripojenie, v ktorej bude presne špecifikované požadované množstvo a parametre teplonosného média pripadne vykurovacia krivka. Pokiaľ je sústava tepelných zariadení schopná takéto parametre zabezpečiť, tak zo strany prevádzkovateľa sústavy tepelných zariadení bude odberateľovi určený spôsob a miesto napojenia, dimenzia prípojky, hrúbka izolácie.

Kvalitatívne parametre dodávok tepla zo zdrojov do rozvodov sú:

  • Výroba pary VT – Výroba pary 2,1 MPa: max. 2×16 t/h o výstupnom pretlaku 1,85 – 2,00 MPa a teplote 250 °C až 300 °C
  • Výroba pary NT – Spaľovňa CO: max. 25 t/h o výstupnom pretlaku 0,45 – 0,54 MPa a teplote 200 °C až 224 °C
  • Výroba pary NT – Termické spracovanie chlórovaných uhľovodíkov: max. 6,8 t/h o výstupnom pretlaku 0,43 – 0,5 MPa a teplote 153 °C až 158 °C

Parametre dodávanej pary v mieste spotreby závisia od výkonových zaťažení jednotlivých vetiev, od dimenzie potrubia prípojky a odberov spotrebiteľov. Kondenzát sa zberá od jednotlivých spotrebiteľov pary do centrálnych zásobníkov v budove tepelného hospodárstva. Množstvo, prípadne tepelný obsah vráteného kondenzátu od odberateľov sú merané na vstupe do hlavných rozvodov kondenzátu. Údaje sú vyhodnocované a zohľadnené pri mesačnom rozúčtovaní tepla odberateľom.

Cena tepla

Cena tepla sa skladá z dvoch zložiek:

  • fixná zložka
  • variabilná zložka

Obidve zložky ceny sú regulované úradom pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). urso.gov.sk