Povinné informácie

Spoločnosť FORTISCHEM a.s. rešpektuje stanovené štandardy kvality, ktorých dodržiavanie sleduje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). 

Faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom vypočítaný podľa vyhlášky č. 308/2016 Z.z. v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike je 0,3277 (bilančné obdobie 2019-2022).