Vyhľadať
Close this search box.

Udržateľný rozvoj

Víziou spoločnosti FORTISCHEM a. s. je stať sa jednou z popredných energeticko-chemických spoločností v oblastiach efektivity, udržateľného rozvoja a ekologickej rovnováhy. Preto bolo potrebné definovať koncepciu troch pilierov udržateľnosti.

Environmentálny pilier

Spoločnosť každoročne modernizuje svoje technológie, znižuje spotrebu elektrickej energie, zapája využívanie obnoviteľných zdrojov a obehové hospodárstvo.

Nové výrobné jednotky spĺňajú prísne štandardy bezpečnosti a ochrany životného prostredia a sú projektované ako BAT (Best Available Technology).  Zavádzané sú aj opatrenia na efektívnejšie využívanie vstupných surovín a výrobkov. 

Spoločnosť investuje do viacerých projektov, ktoré znižujú emisie znečisťujúcich látok, znižujú spotrebu elektrickej energie a umožňujú efektívnejšie využívať zdroje. 

Sociálny pilier

Cieľom spoločnosti je, aby aj napriek blízkosti areálu k obytnej zóne bola prijímaná kladne – ako dobrý, prínosný, dôveryhodný a bezpečný sused.

Spoločnosť patrí k významným zamestnávateľom v regióne. Okrem bezpečnosti a ochrany zdravia dbá na pravidelné a cielené vzdelávanie zamestnancov a dlhodobo sa venuje ich osobnému a profesnému rastu a zvyšovaniu kvalifikácie.

Spoločnosť aktívne prispieva k fungovaniu mesta Nováky, najmä čistením komunálnych odpadových vôd a dodávaním tepla. Zároveň podporuje verejne prospešné projekty v rámci programu Minigranty, ktoré sú zamerané na životné prostredie, kultúru a šport.

Ekonomický pilier

Spoločnosť sa naďalej zameriava na udržanie svojej pozície ako významného zamestnávateľa a investora v regióne aj ako silného hráča na trhoch, na ktorých pôsobí. K udržaniu tejto pozície vedie plnenie dlhodobých cieľov rastu obratu a udržanie ziskovosti. Silnými stránkami sú predovšetkým vysoká kvalita produktov a vysoký štandard služieb pre zákazníka.

K smerovaniu spoločnosti FORTISCHEM, a. s. k udržateľnému rozvoju prispievajú aj zavedené systémy kvality, environmentu, bezpečnosti a energetiky, zapojenie sa do celosvetovej iniciatívy Zodpovedná starostlivosť – RESPONSIBLE CARE, ako aj do celosvetovej platformy EcoVadis, ktorá zahŕňa hodnotenie udržateľného podnikania spoločnosti.

Náš koncept udržateľnosti zahŕňa aj úzku spoluprácu so zamestnancami, dodávateľmi a ostatnými obchodnými partnermi, ktorých povzbudzujeme a motivujeme k dodržiavaniu podobných princípov udržateľného rozvoja. Nemenej dôležitou prioritou je potom bezpečnosť a ochrana zdravia.

Životní prostředí & ZELENÁ SPOLCHEMIE

Společnost a okolí

Bezpečnost & ochrana zdraví

Ekonomika & kvalita produktů

Systém IMS

EcoVadis

V roku 2024 bola naša spoločnosť FORTISCHEM a. s. ocenená striebornou medailou od medzinárodne uznávanej platformy EcoVadis za udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť podnikov. V hodnotení sme dosiahli skóre 87 %. Tento výsledok nás zaradil medzi top 15 % spoločností hodnotených platformou EcoVadis v posledných 12 mesiacoch. EcoVadis hodnotí viac ako 85 000 spoločností na celom svete a zahŕňa 21 kritérií udržateľnosti v štyroch oblastiach: životné prostredie, práca a ľudské práva, etika a udržateľné obstarávanie a verejné obstarávanie. Požiadavky sa neustále aktualizujú a stávajú sa prísnejšími pre hodnotené organizácie. FORTISCHEM a. s. je v hodnotení EcoVadis zaradený do kategórie výroby základných chemikálií, hnojív a dusíkatých zlúčenín, plastov a syntetického kaučuku. Certifikát EcoVadis sme získali na základe hodnotenia udržateľných obchodných praktík EcoVadis, nástroja založeného na medzinárodných normách, základných princípoch Globálneho paktu OSN, požiadavkách Medzinárodnej organizácie práce (ILO), štandardoch Iniciatívy pre globálne spravodajstvo (GRI) a norme ISO 26000. Ide o neustály proces hodnotenia a zlepšovania v súlade s našimi budúcimi plánmi.

 

Veríme, že pre budúci trvalo udržateľný rozvoj je dôležité preventívne, systematicky a účinne predchádzať poškodzovaniu prírody aj zdravia ľudí a rozvíjať moderné a k životnému prostrediu šetrné technológie.