Udržateľný rozvoj

Udržitelný rozvoj u nás ve SPOLCHEMII stojí na lidských zdrojích, našich zaměstnancích a třech základních pilířích:
Životní prostředí

v sobě zahrnuje program Zelená SPOLCHEMIE a všechny naše aktivity, které snižují náš dopad na životní prostředí a pomáhají efektivně využívat zdroje, ať už jde o využívání nejmodernějších technologií, vývoj šetrných výrobků, ale třeba i aktivity směrem k okolí, v oblasti nákupu či zacházení s odpady.

Společnost
se vztahuje k našemu blízkému okolí, městu Ústí nad Labem, a k veřejnosti. Naším cílem je, aby SPOLCHEMIE i přes blízkost našeho areálu centru města byla přijímána kladně jako dobrý, přínosný, důvěryhodný a bezpečný soused.
Ekonomika

se pak zaměřuje se na posilování ekonomické situace SPOLCHEMIE, zvyšování zisku a posilování naší pozice na trhu a prohlubování vztahů se zákazníky. Součástí vztahů se zákazníky je i oblast kvality.

Náš koncept udržitelnosti zahrnuje i úzkou spolupráci se zaměstnanci, dodavateli a ostatními obchodními partnery, které povzbuzujeme a motivujeme k dodržování podobných principů udržitelného rozvoje. Neméně důležitou prioritou je pak bezpečnost a ochrana zdraví.

Jako součást našich snah o udržitelný rozvoj jsme si vytyčili cíle, kterých chceme dosáhnout.

V pilíři Životní prostředí je stěžejní snížení emisí skleníkových plynů – do roku 2030 chceme snížit uhlíkovou stopu (scope 1 a 2)  o 40%. Chceme také snižovat znečištění – do roku 2030 máme cíl snížit specifickou produkci odpadu o 20% a snížit specifického znečištění odpadních vod o 15%.

V oblasti společenské odpovědnosti a bezpečnosti je naším hlavním cílem snížit do roku  2030 incidenci (závažné havárie a nebezpečné stavy) ve výrobě o 50%, v oblasti lidských zdrojů pak snížit úrazovost (s absencí delší jak 3 dny) o 60%.

V ekonomické oblasti máme za hlavní cíl dosáhnout zvýšení tržeb do roku 2030 o 50%.

Pozn.: Cíle pro rok 2030 stanoveny ve srovnání s rokem 2020. 

Životní prostředí & ZELENÁ SPOLCHEMIE

Společnost a okolí

Bezpečnost & ochrana zdraví

Ekonomika & kvalita produktů

Systém IMS

EcoVadis

Obdrželi jsme nejvyšší stupeň hodnocení kredibility společnosti (AAA) od firmy Dun & Bradstreet, která se již více než 100 let zabývá hodnocením finančního a obchodního zdraví.

Prostřednictvím tohoto ocenění tak můžeme ujistit naše obchodní partnery, že jednají s prověřenou, kapitálově a vlastnicky silnou a zajištěnou společností nejvyšších kvalit. Obchodování s naší společností probíhá s minimální mírou rizika, jak pro dodavatele, tak pro zákazníky.

Věříme, že pro budoucí trvale udržitelný rozvoj je důležité preventivně, systematicky a účinně předcházet poškozování přírody i zdraví lidí a rozvíjet moderní a k životnímu prostředí šetrné technologie.