Spoločnosť FORTISCHEM a. s. si uvedomuje, že svojimi aktivitami vplýva na  okolie areálu. Robíme však všetko preto, aby, aby sme tieto negatívne vplyvy znižovali.  Dbáme na  bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia a havarijnú prevenciu. Pre zaistenie bezpečnosti zamestnancov a verejnosti v okolí spoločnosti sme prijali „Program prevencie závažných priemyselných havárií FORTISCHEM a. s.“.
Pre zabezpečenie plnenia týchto zámerov vrcholové vedenie FORTISCHEM a. s. prijalo:

Informácia pre dotknutú verejnosť