Orgány spoločnosti

Predstavenstvo
Ján Hartl predseda predstavenstva
Martin Matejík podpredseda predstavenstva
Ing. Tibor Bohňa člen predstavenstva
Ľubomír Uhlár člen predstavenstva
Ing. Andrej Nociar člen predstavenstva
Dozorná rada
Ing. Zuzana Rosta Dolníková predseda dozornej rady
Michal Macko člen dozornej rady
Peter Pastierik člen dozornej rady
Výkonné vedenie
Ján Hartl predseda predstavenstva