Analýzy - Ponukový list

Ponúkame analýzy vo vysokošpecializovaných chemických laboratóriách aj pre Vaše potreby.

Vyberte si analýzu, ktorú potrebujete a kontaktujte nás TU: 

 

Fyzikálno-chemické analýzy anorganických a organických produktov

 • kyslosť, číslo kyslosti
 • index lomu
 • farba
 • hustota
 • stanovenie viskozity 
 • obsah vody (KF titrácia)
 • hydroxylové číslo (ftalačná metóda)
 • bod vzplanutia
 • obsah železa
 • obsah vápnika
 • obsah horčíka
 • obsah chloridov
 • stanovenie voľného chlóru 
 • pH, pH vodného výluhu
 • uhličitany, hydroxidy 
 • obsah ortuti 

Chromatografické špeciálne analýzy

 • voľný etylénoxid a propylénoxid v polyéterpolyoloch
 • kvalitatívna analýza zmäkčovadiel kvapalinovou chromatografiou 
 • stanovenie n-alkánov 
 • obsah metanolu v kvapaline 

Analýzy koksov a vápna

 • obsah vody – halogenová sušiareň
 • obsah vody – gravimetricky
 • obsah popola 
 • obsah prchavej látky – gravimetricky
 • strata žíhaním
 • obsah CaO+MgO a seskvioxidov
 • sedimentácia 
 • sitová analýza 
 • obsah CO2

Analýzy PVC

 • K – hodnota
 • sypná hmotnosť
 • zvyšok na site 0,063 mm; 0,100 mm; 0,250 mm; 0,200 mm; 0,500 mm (mokrou cestou)
 • distribúcia častíc – laser (mokrá cesta)
 • obsah prchavých látok (gravimetricky)
 • obsah mechanických nečistôt (mokrou cestou)
 • stanovenie sulfátového popola
 • obsah chloridov
 • viskozita pást PVC
 • tepelná stabilita PVC práškov
 • obsah vinylchloridu v PVC chromatograficky
 • obsah sušiny
 • povrchové napätie (tenziometricky)
 • hustota kvapaliny (tenziometricky) 
 • absorpcia zmäkčovadla odstreďovaním
 • vlhkosť nad kyselinou sírovou
 • sypavosť prášku

Analýzy granulátov PVC

 • hustota pevných látok
 • hmotnostný index toku
 • medza pevnosti v ťahu a pomerné predĺženie  (z vylisovaných teliesok)
 • tvrdosť Shore A, D (z vylisovaných teliesok)
 • úbytok zmäkčovadiel  (z vylisovaných teliesok)
 • platnička z granulátu, výroba vysekanie
 • stanovenie  rázovej  húževnatosti Charpyho metódou
 • stanovenie teploty mäknutia, metódou podľa Vicata
 • extruziometrické hodnotenie tokových vlastností

Analýzy profilov PVC

 • dĺžková hmotnosť
 • zvariteľnosť profilov
 • lesk v ° Gu
 • belosť L, a, b
 • vzhľad po expozícií
 • tepelné zmraštenie
 • odchýlka od priamosti
 • odolnosť proti nárazu za chladu

Analýzy vinylchloridu a dichlóretánu

 • obsah FeCl3 v 1,2-dichlóretáne
 • obsah Fe2+Fe3 (vytrepávaním)
 • obsah vody v 1,2-dichlóretáne (KF- titrácia)
 • pH 1,2-dichlóretánu
 • obsah voľného chlóru v 1,2-dichlóretáne
 • odparok 1,2-dichlóretánu
 • nečistoty v 1,2-dichlóretáne chromatograficky
 • obsah vody vo vinylchloride (KF- titrácia)
 • kyslosť vinylchloridu
 • nečistoty vo vinylchloride chromatograficky
 • obsah 1,2-dichlóretylénu vo vode
 • obsah vinylchloridu vo vode
 • obsah kyslíka v ovzduší
 • obsah dusíka v ovzduší
 • obsah vinylacetátu v ovzduší
 • obsah metylacetylénu v ovzduší
 • obsah chlórovaných uhľovodíkov v ovzduší
 • obsah dusíka v etyléne
 • obsah CaCl2 vo vinylchloride
 • obsah vinylchloridu v PVC 
 • obsah etylénu v odplynoch
 • obsah acetylénu v odplynoch
 • obsah vinylchloridu v odplynoch
 • obsah kyslíka v odplynoch

Analýzy vôd

 • stanovenie alkality
 • stanovenie amoniaku (NH3) a amoniakálneho dusíka (NH4-N)
 • stanovenie aniónových tenzidov (AT)
 • stanovenie biochemickej spotreby kyslíka (BSK5)
 • stanovenie celkových kyanidov (CN-)
 • stanovenie celkového chlóru
 • stanovenie elektrolytickej vodivosti
 • stanovenie fenolového indexu
 • stanovenie fosforečnanov (PO43-) a cekového fosforu (P)
 • stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSKCr)
 • stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSKMn)
 • stanovenie chloridov (Cl-)
 • stanovenie kalového indexu
 • sedimentácia kalu
 • stanovenie kremičitanov (SiO2)
 • stanovenie mangánu (Mn)
 • stanovenie neiónových tenzidov (NT)
 • stanovenie nerozpustených látok (NL)
 • stanovenie pH
 • stanovenie prítomnosti oleja
 • stanovenie rozpusteného kyslíka
 • stanovenie rozpustených látok (RL/RAS)
 • stanovenie síranov (SO42-)
 • stanovenie sumy vápnika a horčíka (celková tvrdosť)
 • stanovenie vápnika (Ca/CaO)
 • stanovenie voľného chlóru
 • stanovenie zásadovej neutralizačnej kapacity (ZNK)
 • stanovenie železa (Fe3+)
 • stanovenie celkového dusíka
 • stanovenie obsahu ortuti 
 • stanovenie chlórovaných uhľovodíkov a aromátov v odpadových vodách 
 • stanovenie polyaromatických uhľovodíkov v odpadových vodách

Analýzy metrologické

 • kalibrácia skleného teplomera v jednom bode
 • kalibrácia skleného teplomera – skúška správnosti údajov v jednom bode 
 • kalibrácia analytických váh do 1kg