Stanovisko k vyjadreniam Greenpeace Slovensko

 

 

STANOVISKO SPOLOČNOSTI FORTISCHEM a.s.

 

Od roku 2012, odkedy závod prevádzkuje spoločnosť Fortischem a.s., sa nám do roku 2015 podarilo vplyvom investícií do ochrany životného prostredia znížiť množstvo emisií do ovzdušia a vôd o viac ako 45%.

Vypúšťanie znečisťujúcich látok do vôd a ovzdušia je regulované platnými povoleniami vydanými pre našu spoločnosť, kde sú stanovené pre tieto látky emisné limity v súladne s právnymi predpismi SR. Toto vypúšťanie je pravidelne monitorované našou spoločnosťou aj štátnymi inštitúciami v pravidelných intervaloch a vzorky vyhodnocované nezávislým akreditovaným laboratóriom a správca toku.

Vodný útvar rieka Nitra bol v roku 2015 vyhodnotený ako útvar s dobrým stavom vôd pre všetky parametre znečistenia okrem ortuti. Rieka Nitra má pre dosiahnutie dobrého stavu svojich vôd stanovené vo Vodnom pláne SR a v zmysle európskej smernice o vodách opatrenia termínované do konca roka 2021, resp. 2027. Vyhodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov jednotlivých látok vo vodnom toku rieky Nitra sa vykonáva a prepočítava na priemerný prietok kalendárneho roka. V jednotlivom prípade a v prípade nižšieho prietoku v rieke Nitra môžu byť dosahované hodnoty vyššie.

Okrem uvedeného  spoločnosť Fortischem a.s. v súčasnosti investuje do novej modernej bezortuťovej elektrolýzy soli, čo prispeje ku ďalšiemu zníženiu emisií.

Porovnávanie obsahu znečisťujúcich látok v povrchovom toku s limitnými hodnotami stanovenými pre pitné vody je nesprávne, technicky nezmyselné a zavádzajúce najmä pre laickú verejnosť.