SPOLOČNOSŤ FORTISCHEM A. S. UKONČILA VÝROBU NA ORTUŤOVEJ ELEKTORLÝZE

 

V nedeľu 10.12.2017 sa v chemickom závode v Novákoch skončila výroba chemických produktov prostredníctvom starej ortuťovej elektrolýzy. Stalo sa tak v súlade so zákonom a uloženými opatreniami. Samotné zastavenie ortuťovej elektrolýzy prebehlo protokolárne pod dohľadom nezávislej odborne spôsobilej osoby a za účasti notára. Oznámenie o skončení výroby bolo spolu s návrhom na vykonanie kontroly doručené Slovenskej inšpekcii životného prostredia dňa 11.12.2017. Spoločnosť FORTISCHEM a. s. tým dodržala Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/852 o ortuti, ktoré zakazuje používanie ortuti pri výrobe chlóru a hydroxidov elektrolýzou soľného roztoku.