SPOLOČNOSŤ FORTISCHEM A. S. NEPORUŠILA USTANOVENIA VODNÉHO ZÁKONA PRI VYPÚŠŤANÍ ODPADOVÝCH VÔD

Nováky, dňa 24.3.2017. Spoločnosť FORTISCHEM a .s. neporušila ustanovenia vodného zákona pri vypúšťaní odpadových vôd. Skonštatovala to Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) na základe výsledkov kontroly, ktorú vykonali jej zamestnanci z odboru inšpekcie ochrany vôd Inšpektorátu Banská Bystrica v spoločnosti FORTISCHEM a. s. v dňoch 19.12., 20.12.2016 a 09.02.2017.

SIŽP konala na základe podnetu, ktorý jej bol doručený dňa 13.12.2016. Kontrola bola zameraná na nakladanie s odpadovými vodami, na účinnosť a prevádzku čistiarne odpadových vôd a na dodržiavanie stanovených podmienok pre vypúšťanie odpadových vôd do rieky Nitra.  

Vo všetkých spomínaných oblastiach  boli dodržané zákonné podmienky, pričom nebolo zistené prekročenie limitnej hodnoty v žiadnom parametri stanovenom pre odpadové vody. Odobraté vzorky vody vyhodnocovalo akreditované laboratórium.

Spoločnosť FORTISCHEM a. s. robí opatrenia, ktoré vedú k tomu,  aby jej výroba čo najmenej zaťažovala životné prostredie.  Pracujeme s technológiami, ktoré sú v súlade s požiadavkami legislatívy. Na modernizáciu výrobných zariadení a technológií vynakladáme nemalé finančné prostriedky. Investujeme do zariadení, ktoré slúžia na zachytávanie emisií,  na  monitoring a prispievame aj na ďalšie opatrenia, ktoré zvyšujú bezpečnosť prevádzkovaných zariadení.

Od roku 2012, odkedy závod chemickej výroby v Novákoch prevádzkuje spoločnosť FORTISCHEM a. s., sa nám podarilo vplyvom investícií do ochrany životného prostredia znížiť množstvo emisií do ovzdušia a vôd o viac ako 45%. Na opatrenia spojené s ochranou vôd vynaložila spoločnosť FORTISCHEM a.s. sumu viac ako 3 000 000 € EUR.

Spoločnosť FORTISCHEM a. s. preferuje vzájomnú otvorenosť a  ústretovú komunikáciou s orgánmi štátnej správy a ďalšími zainteresovanými stranami. Veríme preto, že priamy a konštruktívny dialóg medzi bude mať v budúcnosti väčší efekt ako komunikácia prostredníctvom médií.