Školáci pokreslili plot Nováckej chemičky

Nováky, dňa 5.6.2015. Novácki školáci zažili netradičnú výtvarnú výchovu. Trvala týždeň a vďaka nej dostalo oplotenie chemického podniku v Novákoch nový šat. Pomaľovali ho žiaci zo Základnej školy na Pribinovej ulici. Deti mali prostredníctvom kresieb vyjadriť, ako vnímajú chemický závod, ktorý je jedným z najväčších zamestnávateľov na hornej Nitre a v ktorom pracuje viac ako 1100 ľudí z Novák a blízkeho okolia.

Do projektu Namaľuj svoju „chemičku“ sa zapojili deti vo veku 6 až 13 rokov. „Pre deti to bolo niečo netradičné, čo mohli výtvarne stvárniť a kde mohli realizovať svoju fantáziu. Problematiku si najskôr naštudovali na internete a snažili sa vcítiť do toho, čo sa v takom chemickom závode môže diať. Pri tejto príležitosti sa deti dozvedeli veľa nového, napríklad aj o práci svojich rodičov“, hovorí riaditeľka Základnej školy na Pribinovej ulici v Novákoch, Anna Chlupíková.

Spoločnosť FORTISCHEM a.s. umožnila školákom zapojiť sa do kreatívnej činnosti, pri ktorej nielen že nadobudli nové informácie a skúsenosti, ale mohli aj naplno využiť svoje zručnosti a talent: „Dostali sme viac ako 30 skíc, z nich sme vybrali tie najvydarenejšie a umožnili sme ich autorom, aby ich prekreslili priamo na betónové panely, tvoriace oplotenie“, dodáva manažérka pre komunikáciu spoločnosti FORTISCHEM a.s., Anna Vojteková.

Školáci prekreslili svoje návrhy na panelový plot za 25 vyučovacích hodín. Počas tejto netradičnej výtvarnej výchovy v teréne spotrebovali vyše 50 litrov farby a viac ako 30 štetcov. Náklady na farby a maliarske potreby hradila spoločnosť FORTISCHEM a.s.

Spoločnosť FORTISCHEM a.s. sa aj touto formou snaží spolupracovať so školami v regióne, kde má chemický priemysel tradíciu a chce poukázať na perspektívnosť podniku z hľadiska zamestnania. Podnik sa okrem toho minulý rok zapojil aj do Memoranda o spolupráci so strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Aj takýmto spôsobom chce prispieť k zefektívneniu výchovnovzdelávacieho procesu a k príprave žiakov na povolanie.


Spoločnosť FORTISCHEM a. s. prevádzkuje závod chemickej výroby v Novákoch od rok 2012. Dnes už bývalé Novácke chemické závody, a. s. sa počas svojho dlhoročného pôsobenia profilovali ako výrobca produktov pre ďalšie spracovanie v rôznych priemyselných odvetviach. Spoločnosť vyrába a predáva produkty na báze výroby a spracovania chlóru, karbidu vápnika a technických plynov. Do portfólia spoločnosti patrí aj výroba polyvinylchloridu a produktov z PVC (okenné profily INTERNOVA a fasádne obkladové panely Slovinyl Siding). FORTISCHEM a. s. sa podieľa aj na výrobe základných a špeciálnych malotonážnych chemikálií. Spoločnosť bola preverená, certifikovaná a vyhovuje požiadavkám EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

Pre ďalšie info kontaktujte:
Anna Vojteková, manažér pre komunikáciu, tel.: + 421 918 666 975