REAKCIA SPOLOČNOSTI FORTISCHEM a.s. NA TVRDENIA ORGANIZÁCIE GREENPEACE SLOVENSKO

Vzhľadom na písomne potvrdený nezáujem organizácie Greenpeace Slovensko komunikovať priamo so spoločnosťou Fortischem a.s. v záležitostiach životného prostredia sme sa rozhodli vydať nasledovné komuniké:

Od roku 2012, odkedy závod chemickej výroby v Novákoch prevádzkuje spoločnosť Fortischem a.s., sa nám do roku 2015 podarilo vplyvom investícií do ochrany životného prostredia znížiť množstvo emisií do ovzdušia a vôd o viac ako 45%, čo považujeme za výrazný príspevok v ochrane životného prostredia. Vypúšťanie znečisťujúcich látok do vôd a ovzdušia je regulované platnými povoleniami vydanými pre našu spoločnosť, kde sú stanovené pre tieto látky emisné limity v súladne s právnymi predpismi SR. Toto vypúšťanie je monitorované našou spoločnosťou aj štátnymi inštitúciami v pravidelných intervaloch a vzorky sú odoberané a vyhodnocované nezávislým akreditovaným laboratóriom. 

Okrem toho kvalitu vypúšťaných vôd sleduje aj správca vodného toku, ktorý termíny odberu vzoriek stanovuje bez predchádzajúcej konzultácie s našou spoločnosťou. V odobratých vzorkách sú analyzované prednostne tie parametre znečistenia, pre ktoré sú  stanovené limitné hodnoty v platnom povolení.  Parametre, ktoré sa v odpadových vodách kontrolujú, stanovuje orgán štátnej vodnej správy v spolupráci so správcom vodného toku, nie prevádzkovateľ. Analýzy odpadových vôd pravidelne vykonávané vo vlastnom laboratóriu sú internou kontrolou  odpadových vôd a robia sa pre internú potrebu spoločnosti s  cieľom monitorovať kvalitu odpadových vôd.

Kontrolu zo strany oprávnených štátnych orgánov vždy akceptujeme v súlade so stanovenými pravidlami, ktoré nespochybňujeme, rovnako ako nespochybňujeme závery kontroly SIŽP, ktorá preukázala dodržiavanie platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd. Výroba chemických produktov v spoločnosti Fortischem a.s. má dlhoročnú tradíciu a zabezpečuje sa na prevádzkach so stabilnými, overenými procesmi výroby, ktoré získali certifikáty kvality od renomovaných nadnárodných certifikačných firiem. Spoločnosť cca 90 % surovinových vstupov zabezpečuje nákupmi zo zahraničia a prostredníctvom tradičných osvedčených receptúr procesu výroby pozná a realizuje efektívnejšie a ekonomickejšie využitie surovinových vstupov, ako ich vypúšťanie do odpadných vôd čí do ovzdušia. Maximálne vyťaženie vstupov považujeme za našu konkurenčnú výhodu voči našim svetovým konkurentom. Celý priebeh výroby počnúc od vstupov cez medzioperačnú kontrolu až po výstup hotových produktov je monitorovaný útvarom riadenia a kontroly kvality.

Organizácia Greenpeace Slovensko spochybňuje všetko a všetkých a predkladá verejnosti len tie informácie, ktoré toto združenie stavajú do pozície "jediného ozajstného" strážcu ochrany životného prostredia, pričom napadajú nielen prevádzkovateľov ale aj relevantné orgány štátnej správy a celý systém riadenia ochrany ŽP v SR.